Vandaag heeft de Overeenkomstencommissie opnieuw vergaderd, conform de administratieve vergaderagenda die vorig najaar werd vastgelegd.

 

De zaken zijn bij die gelegenheid anders gepresenteerd  maar niet wezenlijk veranderd. De breekpunten van Axxon voor een overeenkomst worden niet ingevuld.

Gisteren heeft het Verzekeringscomité vastgesteld dat het onmogelijk is gebleken een onderhandelde overeenkomst voor 2017 af te sluiten in onze Overeenkomstencommissie. Onder die voorwaarden laat de wet het Verzekeringscomité toe om een overeenkomst voor te stellen aan elke individuele kinesitherapeut.

Beter geen conventie met mogelijke gevolgen voor de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie dan een slechte overeenkomst die de kinesitherapeuten opnieuw 2 jaar gijzelt en geen enkele garantie biedt om op korte termijn andere en betere denkpistes te ontwikkelen. Het  door de voogdijminister in opdracht van de regering opgelegde budget volstaat niet om de basisbehoeften inzake zorgverstrekking voor de patiënten te verzekeren.

Aanstaande donderdag wordt een ultieme poging ondernomen om alsnog een overeenkomst af te sluiten voor 2017.

Lees er meer over in de jongste KRM-Nieuwsbrief die nu online staat !

Het kabinet van minister De Block heeft de RIZIV-administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke individuele kinesitherapeut. De beschikbare lineaire indexatie van 0,83 % zou inbegrepen zijn.

De minister drong tevens aan op verdere onderhandelingen in de overeenkomstencommissie, ondermeer over de reiskost bij huisbezoeken.

Of de ziekenfondsen inmiddels hun standpunten hebben bijgesteld richting een correcte overeenkomst, is onbekend.

U leest alle nuttige informatie in onze jongste Nieuwsbrief die vanaf heden online staat.

Gisteren werd meegedeeld in het Verzekeringscomité dat het kabinet De Block in samenspraak met het RIZIV beslist heeft een voorstel van overeenkomst op te maken voor 2017 , dat zal verzonden worden aan elke kinestherapeut. Die laatste heeft vervolgens 30 dagen tijd om dit voorstel van overeenkomst te aanvaarden of te weigeren.
 

Op een ultieme vergadering van de conventiecommissie van heden is het onmogelijk gebleken om een overeenkomst af te sluiten voor de komende twee jaar.

De mutualiteiten hebben geen enkel nieuw element aangebracht in het overleg, dat dan ook is vastgelopen.

De voorbije vergaderingen zijn alle door Axxon geformuleerde voorstellen van aanpassing van de ontwerptekst van overeenkomst punt na punt van de tafel geveegd door de mutualiteiten.

Vandaag vergaderde de Overeenkomstencommissie in een marathonzitting gedurende ruim vijf uur op het RIZIV ... met als resultaat: nog steeds geen overeenstemming over een ontwerp van overeenkomst voor 2017.

De verzekeringsintellingen hebben omzeggens op elk concreet punt dat door de kinesitherapeuten als gewenste wijziging werd aangebracht in de ontwerptekst negatief gereageerd.


Met ingang van 1 januari 2017 vervallen de huidige groene en blauwe getuigschriften voor verstrekte zorgen.

Vanaf die datum moet u verplicht de nieuwe (witte) GVZ-en gebruiken. Op deze nieuwe versie staat geen enkele persoonlijke informatie vooraf afgedrukt.

Nieuw is dat uw ondernemingsnummer moet vermeld worden op het GVZ.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIZIV; volg onderstaande link :

De  nomenclatuur inzake CVS en fibromyalgie wordt gewijzigd met ingang van 01.01.2017. De beslissing om deze aan te passen dateert van begin 2016 maar werd pas nu publiek gecommuniceerd.

De terugbetaling van kinesitherapieverstrekkingen wordt niet geschrapt, maar verschoven naar de courante pathologieën, waardoor patiënten nog recht hebben op 18 zittingen jaarlijks. Honorarium en remgeld per zitting worden aangepast aan de langere tijdsduur die is voorzien.

Pagina's