De mutualiteiten hebben na een concreet voorstel van interpretatie van het RIZIV dan toch (in een pragmatische bui) hun goedkeuring gehecht aan de uitbetaling van de kwaliteitspremie voor al de kinesitherapeuten die de criteria hebben gehaald in het traject 2013-2015. De premie zal wellicht komende maand worden gestort.

 

Tijdens een extra bijeenkomst van de Overeenkomstencommissie op 29 augustus verhinderde de Christelijke Mutualiteit de uitbetaling van de kwaliteitspremie voor 330 collega's die voldoen aan de criteria voor het eerste traject (2013-2015). De mutualiteit beriep zich hiervoor op een juridische  spitsvondigheid in de tekst van het Verzekeringscomité waarover men verduidelijking wenst. Daarmee wekt de grootste mutualiteit sterk de indruk dat ze alles in het werk stelt om de momenteel gedeconventioneerde kinesitherapeuten het leven zo zuur mogelijk te maken.

Axxon heeft half augustus een officieel schrijven gericht aan het NIC (nationaal intermutualistisch college) met betrekking tot de prioriteiten voor ons sectorieel budget voor volgend jaar.

Daarin zijn de elementen opgenomen die voor de beroepsvereniging essentieel zijn om tot een nieuwe overeenkomst voor 2018 te kunnen overgaan.

U kan de brief hier raadplegen.

 

In 2017 bedraagt het percentage gedeconventioneerde kinesitherapeuten 15,99 % zoals reeds bekend, het dubbele van de voorgaande jaren.

Het impact van de -25% maatregel inzake terugbetaling van kinesitherapieverstrekkingen aan patiënten die een gedeconventioneerde collega raadplegen loopt op jaarbasis op tot 10,5 miljoen euro.

Minister De Block zit dus voor een zeer stevig bedrag in de zakken van sommige patiënten !!

Op donderdag 27 juli bezorgde Axxon-voorzitter Peter Bruynooghe de petitie met 16.142 handtekeningen met het Verzoekschrift tot Hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de ambtswoning van Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

Axxon stuurde hierover eveneens een persbericht uit.

Deze petitie is ondertekend door meer dan 16.000 kinesitherapeuten (zowel zelfstandigen als loontrekkenden) en patiënten, vrienden en familieleden.

De basisbehandeling bij lage rugpijn is ‘de natuur zijn werk laten doen’ en medicalisering vermijden. Dat staat in de meest recente richtlijn van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).  Voorts luidt het belangrijkste advies: blijven bewegen.

Axxon is gestart met het verzamelen van patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank.

Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie zelf.

Deze patiënten krijgen immers 25% minder terugbetaald voor hun behandeling, als gevolg van de toepassing van artikel 49, § 5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 en het Koninklijk Besluit van 8 juni 1967.

Het bedrag van de sociale RIZIV- voordelen 2016 ten gunste van (gedurende gans 2016) geconventioneerde kinesitherapeuten is vastgesteld op:

Volledige bijdrage: 2.490,35 EUR

Tussenbijdrage: 1.861,47 EUR.

Basisbijdrage: 1.408,68 EUR

 

Het eenheidsbedrag 2016 is berekend op basis van een indexering met 0,62 % van het eenheidsbedrag 2015.

Sinds 01.01.2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken.

De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt is afgelopen op 31.12.2016.

De tolerantieperiode van 6 maanden tot 30.06.2017 is ten einde: voor getuigschriften opgesteld na 30.06.2017 op oude modellen mag het ziekenfonds de patiënt niet meer terugbetalen.

Het Vlaamse landschap van de eerstelijnszorg is in volle verandering.

Pagina's