Videoconsult en telefonisch consult worden mogelijk gemaakt tijdens de huidige crisis ! (01-04)

Na 2 weken onderhandelen met het RIZIV, is  Axxon er in geslaagd een forfaitaire vergoeding te bedingen voor het opvolgen van patiënten via video- of telefonisch consult, op afstand dus. 

Gezien de kans bestaat op besmettingsgevaar door het COVID-19 virus bij ‘hands on’ contact zonder noodzakelijk beschermingsmateriaal, heeft Axxon aangestuurd op een alternatief o.v.v. een  consult op afstand om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg voor een aantal patiënten toch te kunnen verzekeren.

Deze maatregel kadert binnen een reeks van maatregelen die het RIZIV heeft genomen voor de duur van de COVID-19 -crisis.

Alle kinesitherapeuten kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid, en dit tegen een forfaitaire weekvergoeding. 

 Twee mogelijke prestaties zijn voorzien, attesteerbaar met hun respectievelijke pseudocode :

  1. Videoconsult: (pseudocode 518011, forfaitair bedrag € 40): attesteerbaar indien tijdens een week minstens twee videocontacten op afstand zijn geweest waarvan één met een minimum duur van 20 minuten 
  2. Telefonisch consult (pseudocode 518033, forfaitair bedrag € 25): attesteerbaar indien tijdens een week minstens twee telefonische contacten zijn geweest.

Per patiënt en per week kan slechts één van beide prestaties worden aangerekend.
Gedurende de week waarin deze forfaitaire prestaties worden verleend kunnen er geen andere kinesitherapieverstrekkingen (Art. 7) worden aangerekend.
De patiënten dienen geen remgeld te betalen (ook bij een niet-geconventioneerde kinesitherapeuten). Niet-geconventioneerde kinesitherapeuten mogen GEEN supplementen aanrekenen.

De 3e-betalersregling mag worden toegepast maar is niet verplicht.

Deze maatregel wordt bovendien met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 14 maart 2020 !

De forfaitaire verstrekkingen hebben geen invloed op de “tellers” binnen de nomenclatuur (geen optelling van het aantal prestaties binnen de courante, Fa- en Fb-pathologie), maar kunnen evenwel worden gemonitord per verstrekker.

Deze verstrekkingen tellen niet mee voor het aantal voorgeschreven verstrekkingen op het klassieke kinesitherapievoorschrift. 

De kinesitherapeut moet echter wel in het bezit zijn van een geldig voorschrift voor de betrokken patiënt.

U kan de volledige inhoud van deze maatregel hier downloaden.

Het RIZIV heeft ook een overzicht van alle maatregelen binnen dit kader op z'n website gepubliceerd.