Uitvoering van het arrest van de Raad van State: twee grootste mutualiteiten reageren gefrustreerd (30-04)

Voorbije maandag kwam de uitvoering van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019 opnieuw ter sprake in het Verzekeringscomité van het RIZIV, nadat het een eerste keer op agenda stond op 25 februari.

Over de uitvoering van dat arrest bestaat geen enkele twijfel meer, tot die conclusie zijn Axxon en het RIZIV in het bijzijn van de advocaten gekomen op het overleg daarover op 25 maart jl.

De betrokken patiënten kunnen zich tot hun ziekenfonds wenden om 25% van het terugbetaalbare bedrag terug te krijgen, indien ze voldoen aan de voorwaarden.

Die voorwaarden zijn even logisch als eenvoudig : prestaties verricht tussen 1 mei en 31 december 2017 bij niet-voorkeursgerechtigde patiënten, die het bewijs moeten leveren van betaling.

Het Verzekeringscomité werd opnieuw verzocht een standpunt in te nemen inzake de te nemen maatregelen ten gevolge van het arrest.

Tot verwondering van de voorzitter eisen het christelijk en socialistisch ziekenfonds een stemming over het voorliggend document dat de uitvoering praktisch en administratief moet regelen.

 De Axxon-vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité wijst de ziekenfondsen er op dat -met of zonder hun goedvinden- het arrest van de Raad van State rechtsgeldig is en hoe dan ook zal moeten uitgevoerd worden.

De twee grootste ziekenfondsen volharden in hun eis en de stemming levert geen 2/3e meerderheid op : 21 aanwezigen stemmen voor de uitvoering van het arrest zoals beschreven in het document, 19 onthouden zich : naast de twee grootste mutualiteiten ook de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en Icuro-Zorgnet !

Het dossier komt daarom terug op agenda het eerstvolgende Verzekeringscomité. Op dat ogenblik zal in 2e lezing een gewone meerderheid volstaan.

Intussen is het wel duidelijk dat de twee grootste ziekenfondsen NIET opkomen voor de belangen van hun leden maar Axxon dat in hun plaats doet, met de bescheiden en variabele steun van het liberale ziekenfonds en de onafhankelijke mutualiteit.