Reactie van het RIZIV op het arrest van de Raad van State (27-02).

In het verzekeringscomité van 25 februari  stond onder meer een punt op agenda omtrent de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

In een nota die ter zitting werd uitgedeeld, werden door de juristen van het Riziv twee opties naar voor geschoven, een zogenaamde "minimalistische" en een "maximalistische".
De leden van het Verzekeringscomité werden verzocht  kennis te nemen van de nota en een standpunt in te nemen inzake de te nemen maatregelen ten gevolge van het arrest.

● In de minimalistische optie gaat het RIZIV ervan uit dat de artikels 11 en 12 van de overeenkomst M17 zijn vernietigd, wat volgens Axxon duidelijk de intentie was van de Raad van State. Hierdoor komen de toetredingsvoorwaarden tot de overeenkomst te vervallen, waardoor de -25 % regel niet mocht toegepast worden voor 2017. De terugbetaling van deze 25 % door de ziekenfondsen aan de betrokken rechthebbenden heeft een budgettair impact van 9,401 miljoen euro.

● In hun maximalistische optie gaan de juristen van het RIZIV ervan uit dat de overeenkomst  M17 in haar totaliteit is vernietigd. Ook bij deze optie dient men de betrokken verzekerden correct terug te betalen, maar daarnaast zou het RIZIV de uitgekeerde bedragen terugvorderen bij toegetreden kinesitherapeuten voor 2017 !  Het betreft de sociale voordelen  (25,153 miljoen euro), de telematicapremie (6,908 miljoen euro). De kwaliteitspremie (2,635 miljoen euro) zou worden teruggevorderd bij alle collega's. In totaal dus voor een bedrag van 34,696 miljoen euro.

De Axxon vertegenwoordiger heeft er in zijn reactie eerst en vooral op gewezen dat de hele heisa rond de M 17 is ontstaan nadat mevrouw De Block het nodig achtte in februari 2017 een beslissing genomen met 2/3e meerderheid van het Verzekeringscomité,  te vernietigen om vervolgens een eigen ontwerp van overeenkomst voor te leggen aan de individuele kinesitherapeut, met als argument  dat men de mogelijkheid moest bieden aan de individuele verstrekker aanspraak te kunnen maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie.  De maximalistische optie die ter zitting door het RIZIV werd gepresenteerd staat daar haaks op en is onaanvaardbaar voor Axxon. Ze strookt trouwens niet met de interpretatie die de juristen die voor Axxon optreden geven aan het betrokken arrest.

Vanzelfsprekend dient de terugbetaling van de 25 % aan de betrokken rechthebbenden te worden uitgevoerd want ze is het rechtstreekse gevolg van de vernietiging van artikel 11 en 12 van de overeenkomst. Daarnaast hebben de gedeconventioneerde kinesitherapeuten in 2017 ook schade geleden die vergoed dient te worden.

Tijdens het debat dat een uur in beslag nam kreeg Axxon de steun van de andere zorgverstrekkers. De ziekenfondsen daarentegen waren van oordeel dat de maximalistische optie van toepassing is.

Uiteindelijk nam het Verzekeringscomité geen standpunt in en werd besloten dat beide partijen (Axxon en het RIZIV) vergezeld van hun respectievelijke raadslieden op korte termijn in overleg zullen gaan om een correcte regeling uit te werken inzake de te nemen maatregelen tengevolge van het arrest. Dat voorstel zal worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité.
Intussen bereiden de juristen van Axxon alvast hun interpretaties op het arrest voor, samen met de mogelijke budgettaire impact.