Persbericht Axxon als reactie op studie socialistische mutualiteiten omtrent supplementen (29-03)

In een reactie op de studie van de Socialistische Mutualiteiten i.v.m. ereloonsupplementen door zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis moeten volgens de beroepsvereniging van kinesitherapeuten (Axxon) de geconventioneerde kinesitherapeuten het tariefakkoord respecteren.

Het aanrekenen supplementen door geconventioneerde kinesitherapeuten is totaal onwettig. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de mutualiteiten die hierin samen met het RIZIV actie moeten ondernemen !

Axxon sensibiliseert de kinesitherapeut om zijn conventiestatus duidelijk te afficheren in de wachtkamer en op de eventuele website, samen met het gehanteerde ereloon, en neemt daarmee zijn verantwoordelijkheid.

Om de transparantie voor de patiënt te vergroten werd reeds een aantal maanden geleden in de Overeenkomstencommissie Verzekeringsinstellingen – Kinesitherapeuten een K.B. dat vaste remgelden invoert goedgekeurd.

De publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad laat nog steeds op zich wachten, en ligt in handen van de minderheidsregering in lopende zaken.

Een geconventioneerde kinesitherapeut kan evenwel afwijken van het ereloon ingeval van bijzondere eisen van de patiënt (weekendprestaties, en prestaties verricht voor 8u of na 19u) en bij niet verwittigde afwezigheid van de patiënt, 24u op voorhand.

Axxon vindt het belangrijk dat binnen de Overeenkomstencommissie het debat wordt gevoerd rond vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen. Dit punt is expliciet opgenomen in de overeenkomst voor dit jaar.

Voor sommige behandelingen maakt de kinesitherapeut immers gebruik van steriele sondes (bekkenbodemreëducatie)  steriele maskers (respiratoire kinesitherapie),  tapingmateriaal, …  en deze mogen niet doorgefactureerd worden aan de patiënt. 

Deze en andere verbruiksgoederen moeten op een transparante manier kunnen worden gefactureerd in een uit te werken standaardformulier dat als bewijsstuk aan de patiënt kan worden overgemaakt.

 

P. Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, stelt terecht in een radio-interview dat er inderdaad een onderfinanciëring is van de kinesitherapiesector, en dat kinesitherapeuten die kwaliteit leveren te weinig verdienen. “Daar is iedereen het ondertussen over eens”.

“Maar supplementen vragen op een afspraak van tarieven, dat is niet correct.” “Dat is niet de juiste weg”. “Er moet geïnvesteerd worden in de sector zodat de honoraria hoger worden.”

Volgens Callewaert zal bij hogere honoraria de conventiegraad stijgen, net zoals dit in het verleden gebeurde voor de huisartsen. Kinesitherapeuten hebben recht op een billijk ereloon gefinancierd vanuit de ziekteverzekering !

Axxon wijst er op dat kwetsbare patiënten (met verhoogde tegemoetkoming) bij de kinesitherapeuten in elk geval beschermd zijn tegen de oplopende facturen, want voor deze groep van patiënten dient iedere kinesitherapeut het tariefakkoord te respecteren, ook indien hij niet is toegetreden.

Bovendien beschikt de kinesitherapeut over voldoende beroepsernst om zelf sociale correcties toe te passen waar nodig of gewenst !

Op dit ogenblik zijn er nog een flink aantal patiënten die in 2017 niet correct werden terugbetaald. Dit is een gevolg van het  Arrest van de  Raad van State van 7 februari 2019. Hiermee is een bedrag van 9,4 miljoen euro gemoeid, som die Minister De Block heeft bespaard op de rug van deze patiënten.

De praktische modaliteiten volgens dewelke deze terugbetaling moet gebeuren moeten nog binnen het RIZIV worden uitgewerkt.

Het Arrest van de RvState is duidelijk, het RIZIV houdt dit dossier ondertussen nog onder de radar, in afwachting dat de praktische regeling wordt goedgekeurd door het Verzekeringscomité (eind april ?), maar de VI's zullen hoedanook de terugbetalingen MOETEN corrigeren à posteriori. Daar worden ze ook voor vergoed !