Nog steeds geen RIZIV-begroting 2020 bekend ! (19-11)

Minister van Volksgezondheid De Block heeft er handig voor gezorgd dat het begrotingsvoorstel  van het Verzekeringscomité niet goedgekeurd werd door  de Algemene Raad van 21 oktober jl. Dat kon ze namelijk door de regeringscommissarissen op te dragen zich simpelweg te onthouden bij de stemming, zodat er geen meerderheid VOOR was.  Daardoor kreeg de regering in lopende zaken het initiatief.

Het ging nochtans om een erg evenwichtig en breed gedragen voorstel.  De voorbije drie jaar zijn de niet besteedde marges voor alle sectoren samen -behalve farmaceutische verstrekkingen- opgelopen tot  1 miljard euro.  In de opeenvolgende technische ramingen werden vaak grote tekorten voorspeld door het RIZIV, terwijl er op het einde van de rit duidelijke overschotten bleken te zijn.

Die marges werden en worden niet benut wegens geen trekkingsrecht, maar door de minister wel uitgegeven aan dossiers naar eigen (betwistbare) keuze.  Onze eigen sector is daar het perfecte voorbeeld van.

Mevrouw De Block stelde in het parlement dat indien er ruimte is voor investeringen die eerst naar de patiënt moeten gaan, en dat was volgens haar niet het geval.  Vorige week had ze overleg met enkele ziekenfondsen en een selectie stakeholders (Axxon was niet uitgenodigd !) om het voorstel toe te lichten dat ze aan de ministerraad wil voorleggen aanstaande vrijdag. 

In het Verzekeringscomité van 18-11 verklaarde de kabinetschef dat de groeinorm van 1,5 % gegarandeerd is voor 2020, en men niet aan de indexmassa’s  raakt. Besparingen zouden er komen voor de  farmaceutische verstrekkingen door maatregelen met gegarandeerde opbrengst.

Zolang onze partiële begrotingsdoelstelling voor volgend jaar nog onbekend is kunnen er geen afspraken gemaakt worden in onze conventiecommissie.  De tijd dringt nochtans stilaan.

Een nieuwe overeenkomst afsluiten met de VI’s wordt geen makkelijke klus indien we met enkel de indexmassa de honoraria voor chronische en zware aandoeningen willen herwaarderen zoals gepland en overeengekomen in het convenant (2017), om nog te zwijgen van de nieuwe initiatieven die Axxon wil nemen.