Hoe evalueert het RIZIV het convenant ? (21-11)

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een  “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “, betekent in werkelijkheid een 5e besparingsronde op rij,  voor een bedrag dat 0,07 % beloopt van ons budget voor volgend jaar.

Het woordenboek definieert een convenant als "een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd." Het Verzekeringscomité houdt zich dus niet aan het afgesloten convenant !

Deze week wordt de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van ALLE punten opgenomen in het convenant op uitdrukkelijke vraag van Axxon besproken met de RIZIV-verantwoordelijken. 

Er zijn op heden immers te veel punten in het convenant waarvoor nog geen enkele stap is ondernomen. Alleen het eindrapport van de taskforce is rond, en dat leidt voorlopig tot geen enkele concrete maatregel voor 2018, alleen een hele reeks voorstellen van Axxon die vervat zijn in het eindrapport.

De indexmassa voor 2018 voor de kinesitherapiesector bedraagt € 13,349 mio. Daar moet eerst de besparing van € 600.000 af die de regering weer opeist. Daarnaast heeft het RIZIV reeds in 2016 de sector een bijkomende besparing van € 5 mio opgelegd, te realiseren door een nomenclatuurswijziging binnen de groep E-pathologieën. Deze maatregel is uitgesteld o.w.v. de werkzaamheden binnen de Taskforce, maar blijft niettemin van kracht.

Dat betekent meteen dat er van de indexmassa  - op dit ogenblik - slechts  € 7,749 mio kan besteed worden aan herwaardering van honoraria voor 2018 en de financiering van de kwaliteitspremie. Rekening houdend met het aantal prestaties dat jaarlijks wordt verricht, maakt dat een verhoging mogelijk met ongeveer  € 0,15 per prestatie voor 2018.

De onderhandelingen in onze Overeenkomstencommissie zijn amper begonnen.  Axxon heeft de voorbije maanden herhaaldelijk gesteld in zijn briefwisseling met de VI’s dat inzake besparingen voor de kinesitherapie de bodem echt is bereikt. Dit standpunt is nogmaals herhaald in de OC.

Axxon sluit een verstandige pakketversmalling niet uit nu een extra besparing wordt opgelegd voor 2018. Indien de sector zelf niet met een voorstel komt in de OC wordt het bedrag gewoon ingehouden op de indexmassa. 

Op de laatste vergadering kwamen de VI’s op de proppen met een voorstel om het aantal perinatale verstrekkingen per parturiënt te halveren.  Dit wetenschappelijk geenszins onderbouwd voorstel is door Axxon resoluut  afgewezen.

Er zijn o.i. andere pistes mogelijk die terzelfdertijd een herwaardering van de honoraria mogelijk moeten maken vanaf 2018. De ziekenfondsen zullen hun houding in de OC dan wel moeten herzien, zoniet wordt het afsluiten van een overeenkomst M18 een onmogelijke opdracht.