De overeenkomst voor 2021 in een notendop (28-12)

Meerjarenpan

In de nieuwe overeenkomst M 21 is een meerjarenplan voorzien dat op 30 juni 2021 op tafel moet liggen. Het meerjarenplan  moet volgende elementen omvatten :

 

 • een modernisering van de nomenclatuur op basis van de voorstellen die AXXON in 2020 indiende in de werkgroep van onze Technische Raad,;
 • de invoering van een pathologieregistratie in de praktijk;

 • het ontwikkelen van een meerjaren financieel en budgettair traject waarbij opnieuw een inspanning wordt geleverd om onze honoraria van de kinesitherapeut verder in overeenstemming te brengen met  die van vergelijkbare beroepsgroepen;

 • het uitwerken van een methodiek om de efficiëntiewinsten in de kinesitherapie te objectiveren en desgevallend te herinvesteren, zodat vermeden wordt dat niet verklaarde onderschrijdingen van onze begrotingsdoelstelling wegvloeien uit ons budget, zoals de voorbije twee jaar;

 • het verbeteren van de toegankelijkheid tot zorg voor de patiënt zowel op financieel vlak als via het invullen van onvervulde zorgnoden ( Cerebral Palsy, geriatrische populatie, … ). Een voorstel wordt uitgewerkt in de taskforce opgericht door het Verzekeringscomité en aan dat comité voorgelegd uiterlijk op 30 juni 2021. Hierbij moet de beschikbare tijd om een behandeling kwalitatief uit te voeren gekoppeld zijn aan de aard van de pathologie, en niet aan de plaats van verstrekking en dit voor een vergelijkbaar honorarium. 

 • het uitrollen van een roadmap voor digitalisering en de uitwerking van een elektronisch kinesitherapeutisch dossier dat uitwisseling met andere zorgverleners en elektronische facturatie naar de VI’s mogelijk maakt, en tevens bijdraagt tot het realiseren van gezondheidsdoelstellingen. 

In de nieuwe Overeenkomst is ook de vereiste financiering voorzien om de pilootstudie" lage rugpijn " (een two-arm single-blinded randomized controlled clinical trial) van start te laten gaan in april 2021.

Het design van deze studie kwam tot stand door de samenwerking van een aantal nederlands- en franstalige universitaire instellingen met AXXON, en werd in december voorgelegd aan het RIZIV. De onderzoeksvraag is wat de meerwaarde is (in termen van pijn, arbeidsongeschiktheid en kosteneffectiviteit) van directe toegang voor kinesitherapie, vergeleken met gangbare zorg voor patiënten met acute lage rugpijn. De studie loopt over drie jaar.

 

Honoraria 2021

AXXON is tijdens de onderhandelingen in de laatste dagen voor Kerstmis blijven aandringen op extra middelen voor volgend jaar. Uiteindelijk is  5,885 miljoen extra toegevoegd aan de indexmassa (+ 54%), waaronder 4,314 miljoen voor honoraria en 1,571 miljoen voor een opwaardering met 5% van de sociale RIZIV-voordelen voor 2021.  De indexmassa  werd gespreid over volgende maatregelen :

 • Herwaardering van de eerste 9 zittingen in courante pathologie vanaf 1/1/21  naar € 26,00   (kostprijs € 11,702 mio)

 • Met ingang van  1 april 2021 verdwijnen de pseudocodes voor de eerste 9 zittingen vooor courante aandoeningen en de eerste 20 verstrekkingen in Fa-pathologie en worden deze geïntegreerd in een nieuw nomenclatuurnummer. Hierdoor komt een bedrag van € 795.000, vrij : deze vereenvoudiging van de nomenclatuur brengt immers met zich dat de TB bij gedeconventioneerde collega's daalt met 25%, wat niet het geval was met de pseudocodes.

 • Herwaardering van de intake courante verstrekkingen naar € 6,5 op 1/01/21 (kostprijs € 531.000), en op 1/10/21 naar € 7,0  (financieel impact van € 133.000).
  Op 1 april 2021 wordt deze pseudocode “dossieropstart “ eveneens geïntegreerd in de nomenclatuur.

 • Na 3 jaar geduld oefenen  worden de perinatale verstrekkingen op 1/01/21 geherwaardeerd naar € 25,00  (kostprijs € 956.000.)

 • Opwaardering van de M48 in de E-pathologie (behandelingen met een gemiddelde globale duur van 1 uur, cfr. neurologische aandoeningen) en de M48 voor lymfedrainage naar € 47,50  (kostprijs respectievelijk € 365.000 en € 1.078.000). Dit is de eerste stap naar een volwaardig honorarium per uur, hopelijk mogelijk in 2022.

 • Per 1 juli 2021 stijgen de honoraria van alle M16 verstrekkingen (courante, Fa, Fb en E-lijst) in de gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats van mindervaliden en bejaarden, alsook de psychiatrische verzorgingsinstellingen naar € 14,75 (wat proportioneel overeenstemt met de herwaardering van de prestaties met een gemiddelde globale duur van 30 minuten, hier toegepast op prestaties van 20 minuten). (kostprijs : € 1.496.000.)  In de loop van 2021 zal bovendien een grondig debat gevoerd worden over de kinesitherapeutische zorg in de geriatrische setting in het algemeen, dus niet uitsluitend in woon- en zorgcentra.

 • Na lang aandringen zullen uiteindelijk ook de 22 collega’s die in 2015 gedeconventioneerd waren en wiens kwaliteitspremie op die basis geweigerd werd, deze alsnog ontvangen.

 

De opwaardering met 5% (impact van € 1.571.000 op het administratief budget van het RIZIV) van de sociale RIZIV-voordelen (sociaal statuut) voor het jaar 2021 levert onderstaande verhoging op voor elk van de 3 drempels:

 • € 1.610,68 (ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden);

 • € 2.128,38 (ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden);

 • € 2.847,45 (ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden).

 

Het afsluiten van deze nieuwe overeenkomst voor één jaar, die niet stilzwijgend kan verlengd worden, maakt tevens het pilootproject lage rugpijn waarvan hoger sprake mogelijk, een proefproject dat op termijn de poort zou moeten openen voor directe toegang tot de kinesitherapie “onder voorwaarden”.

Voor de rest is het voor AXXON essentieel dat de ingeslagen weg richting doelmatige zorg en marktconforme financiering, met daarnaast aandacht voor preventie, wordt verdergezet en dat de automatisering inzake dataverkeer tussen VI’s en kinesitherapeuten eindelijk realiteit wordt in 2021 !