De nieuwe overeenkomst M 2020 is getekend (12-12) !

Laatste kans om tijdig een nieuwe overeenkomst af te sluiten

De marathonvergadering van onze Overeenkomstencommissie van afgelopen dinsdag was tevens de laatste kans om nog voor het einde van dit jaar een overeenkomst af te sluiten. Al snel bleek dat de mutualiteiten terugkwamen op eerder gemaakte afspraken. Opnieuw was het invoeren van pseudocodes voor de E-pathologie voor hen onaanvaardbaar. Dit betekende echter dat er onvoldoende middelen beschikbaar zouden zijn om de prestaties in  E-pathologie te herwaarderen naar 25 euro. Het voorstel van de VI's was € 24,5.

Tijdens de meer dan vijf uur durende onderhandelingen bleek het bijzonder moeilijk om tot een constructieve dialoog te komen. De verzekeringsinstellingen toonden op geen enkel vlak bereidheid tot een compromis.

Uiteindelijk stelde het RIZIV, na een nieuwe technische herraming, voor om 2,810 miljoen euro extra toe te voegen aan de indexmassa. Na de vastgelopen onderhandelingen van donderdag 5 december was er vrijdag (St. Niklaas !?) reeds 2,667 miljoen toegevoegd aan indexmassa, na een eerste herziening van de technische raming.

Axxon heeft voet bij stuk gehouden en het mogelijk gemaakt om met ingang van 1 januari 2020 de honoraria in Fb -pathologie te herwaarderen naar 25 euro voor de eerste 60 zittingen op jaarbasis, en idem dito voor alle prestaties in E-pathologie, wat neerkomt op een stijging met 12,5 % voor die verstrekkingen.

De mutualiteiten bleven het hanteren van de pseudocodes weigeren. Daarom zal Axxon erop toezien dat de registraties van de zittingen binnen de verschillende pathologieën (de pseudocodes in courante en Fa-pathologie, en de registratie bij Fb en E) in de loop van 2020 volledig geïntegreerd worden in de nomenclatuur. Dit voorstel vergt een wetswijziging (= pubicatie in het Staatsblad) en wordt momenteel behandeld in de Technische Raad voor Kinesitherapie. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze integratie op z'n vroegst halverwege 2020 afgerond zijn.

Zodra de nieuwe lijst § 11 bis van kracht wordt zal het honorarium voor die prestaties eveneens 25 euro bedragen.

De M 36 prestaties in Fb- en E-pathologie worden opgewaardeerd naar € 37,5 vanaf  1 januari.  Een volwaardig honorarium voor alle M48-prestaties bleek onverteerbaar voor de mutualiteiten. Daarom worden ze nu geherwaardeerd naar € 45 (en geen 50  zoals Axxon vroeg). Ook de herwaardering van de perinatale kinesitherapie naar 25 euro sneuvelde bij gebrek aan middelen.

Dit neemt niet weg dat Axxon de ingeslagen weg van doelmatige zorg en mediaangerichte terugbetaling verder zal zetten in 2021.

Waarborgen voor 2021

Eén belangrijke garantie voor Axxon bleef overeind voor het afsluiten van deze tweejarige Overeenkomst: indien blijkt dat er in 2020 efficiëntiewinsten worden geboekt binnen de begrotingsdoelstelling, dan moeten deze geherinvesteerd kunnen worden in de sector.
Andere bijkomende voorwaarden voor de tweejarige overeenkomst zijn een aantal pilootprojecten die in 2020 moeten worden uitgeschreven om in 2021 te kunnen worden uitgetest. Daarover berichten we later meer.