De meerderheid van de ziekenfondsen weigeren voorlopig de uitvoering van het Arrest van de RvState. (21-05).

Wat vooraf ging..

Op 10 april 2017 dienden Axxon en een individuele kinesitherapeute bij de Arbeidsrechtbank van Brussel  een verzoekschrift in tot nietigverklaring van de conventie M/17 en van de begeleidende omzendbrief.

Op 10 mei deden zij hetzelfde bij de Raad van State.

De doelstelling van beide procedures was vooral druk te zetten op de overheid om de discriminatie tussen geconventioneerden en niet-geconventioneerden (25% minder terugbetaling voor hun patiënten) op te heffen.
Daarom startte Axxon ook een petitie op om voor 1 juli 2017 een verzoekschrift in te dienen bij de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, teneinde gehoord te worden in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer.
Die hoorzitting kwam er in april 2018, en was de aanloop naar een wetsvoorstel, daterend van het najaar 2018, dat de discriminatie zou opheffen.

Huidige stand van zaken : de wet van 28 maart 2019.

Het zou nog even duren tot wanneer de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met haar amendementen op 28 maart 2019 aangenomen werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met een regering die inmiddels in lopende zaken was beland. Tot op het laatste ogenblik hebben de ziekenfondsen in een gezamenlijk schrijven van het NIC  (nationaal intermutualistisch college) d.d. 26-03 aan de parlementsleden getracht de amendementen te doen schrappen.

Ondertussen had de Raad van State op 7 februari 2019 zijn langverwacht arrest geveld, en Axxon in het gelijk gesteld.

In het Verzekeringscomité treden de ziekenfondsvertegenwoordigers sindsdien op in verspreide slagorde door zich al dan niet te onthouden bij de stemming die ze zelf vroegen, met als enig doel de uitvoering van het arrest te vertragen.

Na de vergadering van 19 april werd er ook op het Verzekeringscomité van 13 mei geen meerderheid bereikt omdat de meerderheid van de mutualiteiten evenals de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en deze van Icuro-Zorgnet  zich onthielden bij de stemming. Enkel het Liberaal Ziekenfonds en de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen stemden voor.

Axxon betreurt het te moeten vaststellen dat de ziekenfondsen -op de twee hogernoemde na- met hun houding in het Verzekeringscomité het signaal geven NIET te willen opkomen voor de belangen van hun leden, maar Axxon dat in hun plaats doet.

Deze herhaalde vertragingsmanoeuvers versterken geenszins het vertrouwen in de ziekenfondsen.

Ook in de Overeenkomstencommissie schuiven de ziekenfondsen duidelijk vastgelegde deadlines systematisch voor zich uit. Dit zal niet zonder gevolg blijven voor de werkzaamheden in de conventiecommissie de komende maanden.