Behandeling van long-COVID patiënten in de eerstelijn ? Blijkbaar geen zorg voor de overheid ! (17-06)

Waarom een gepaste kinesitherapiebehandeling van long-Covid patiënten in de eerstelijn voorlopig nog altijd in de koelkast zit ...

Bij KB van 31-07-2020 werden uitsluitend maatregelen voorzien voor post-COVID-19-revalidatie op de COVID-19-afdelingen in ziekenhuizen (de verstrekkingen 518103 en 518081), maar werd niets voorzien voor niet-gehospitaliseerde patiënten die we reeds geruime tijd in toenemende mate in de eerstelijn zien, en waarvoor de reguliere nomenclatuur met 18 zittingen in courante pathologie geen afdoende oplossing biedt. Reeds op 6 mei 2020 schreef AXXON de voormalige kabinetschef van minister De Block aan met een voorstel van onze Technische Raad, echter zonder enige reactie

De COVID-pandemie is intussen meer dan een jaar oud, maar tot op heden hebben we nog geen degelijke oplossing voor long-COVID patiënten die in de eerstelijn terechtkomen. Sommige patiënten die besmet zijn geweest met het coronavirus hebben nog lang na de besmetting belangrijke gezondheidsproblemen, zowel zij die op een dienst intensieve zorgen hebben verbleven, als zij die minder zware hinder hebben ondervonden van de besmetting en thuis hebben uitgeziekt.

Op 27 januari 2021 bezorgde AXXON het RIZIV een nieuw schriftelijk voorstel om hieraan te verhelpen. Hierop kwam evenmin reactie. Terzelfdertijd werd de situatie maandelijks aangekaart in onze Overeenkomstencommissie, zonder concreet resultaat.

Voor patiënten die tijdens hun hospitalisatie een periode op IZ hebben verbleven biedt onze nomenclatuur in principe een oplossing (Fa). Veel van deze patiënten werden en worden nog in ziekenhuizen of revalidatiecentra nabehandeld, de facto onder de voor de instelling veel lucratievere K-of R-nomenclatuur.

Maar wat met patiënten die NIET op IZ hebben verbleven en bij hun terugkeer naar huis nog verder behandeling nodig hebben ?

De voorbije maanden ontvangt AXXON alarmerende signalen vanuit het werkveld dat voor meer en meer patiënten de hervatting van hun gewone leven na meer dan 6 maanden nog steeds bemoeilijkt wordt door de langer dan voorziene nasleep van de besmetting. Dit gegeven wordt overigens bevestigd door de wetenschappelijke literatuur.

Op 7 april 2021 hebben we daarom opnieuw de administrateur generaal en de leidend ambtenaar van het RIZIV aangeschreven met het voorstel om een (tijdelijke) kinesitherapieverstrekking in te voeren voor de revalidatie van long-COVID-patiënten in de eerstelijn, in praktijk of bij de patiënt thuis. Daarop werd ons medegedeeld dat men bezig was met het probleem. De huidige minister van SZ heeft het KCE opdracht gegeven om een richtlijn uit te werken voor de behandeling van deze doelgroep. Die richtlijn zal evenwel niet rond zijn voor eind 2021 !

Verder heeft AXXON een aantal leden van de Kamercommissie Sociale Zaken en Volksgezondheid en de beleidscel van minister Vandenbroucke ingelicht over haar voorstel. Een aantal politici stelden al herhaaldelijk een parlementaire vraag, maar de minister stelt voorlopig geen concrete oplossing voor.

Het kabinet Vandenbroucke meldt AXXON intussen dat ons voorstel intern wordt opgevolgd en men tracht ons binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen. 

De kinesitherapeuten in het werkveld zullen de bijzondere uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden dus nog een tijdje moeten aangaan zonder geschikt (tijdelijk) nomenclatuurnummer, in afwachting dat een richtlijn wordt gepubliceerd en geïmplementeerd.

Het meest recente nieuws is het voorstel van een zeer actief parlementslid om eind juni ons ontwerp van nomenclatuuraanpassing ter stemming voor te leggen aan het parlement om eindelijk beweging te krijgen in dit dossier. Wij houden u op de hoogte van het resultaat van dit initiatief.