Waarom een gepaste kinesitherapiebehandeling van long-Covid patiënten in de eerstelijn voorlopig nog altijd in de koelkast zit ...

Ondanks het feit dat het RIZIV al twee maand wist dat de terubetalingstarieven moesten aangepast worden voor een aantal nomenclatuurnummers, door de inkanteling van de pseudocodes, zijn er toch fouten geslopen in sommige terugbetalingsbedragen. De administratie slaagt er blijkbaar niet meer in van bij de eerste poging foutloze tabellen te communiceren naar het werkveld.

Vandaag is in het Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat de nomenclatuur wijzigt voor de situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen in de “Fa-lijst” .

De geplande inkanteling van de bestaande pseudocodes in de nomenclatuur zal niet tijdig gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om nog op 1 april in werking te kunnen treden.

Deze nomenclatuuraanpassing stond ingeschreven in de lopende overeenkomst M21, en is reeds op 25 januari goedgekeurd in het Verzekeringscomité van het RIZIV.

De Raad van State  die een maand de tijd heeft om advies te verlenen omtrent dat nieuw KB, en de diverse ministers die ook hun zegje moeten hebben zijn samen verantwoordelijk voor de laattijdige indiening. 

De bepaling van het quorum is door het Verzekeringscomité vastgesteld op 15 maart : 83,37 % van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst voor 2021.

Dat betekent meteen dat vanaf 1 april de terugbetaling opnieuw wordt verminderd met 25% voor patiënten die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadplegen.

Begin volgende maand verhuist het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar een nieuw gebouw. 

De nieuwe overeenkomst voor 2021 is op 25-01 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 
Ter herinnering : deze overeenkomst bevat enkele nieuwe elementen:
1 · de verhoging van de tarieven vanaf 1 januari 2021 voor de eerste 9 basisverstrekkingen voor courante verstrekkingen M24, alsook van de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier,

Gisteren heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV, na gunstig advies van de commissie voor begrotingscontrole, zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe Overeenkomst voor 2021.

De gebruikelijke procedure waarbij de overeenkomst zijn administratieve weg vervolgt kan nu verder gezet worden. 

Meerjarenpan

In de nieuwe overeenkomst M 21 is een meerjarenplan voorzien dat op 30 juni 2021 op tafel moet liggen. Het meerjarenplan  moet volgende elementen omvatten :

 

Zoals eerder gemeld heeft AXXON de overeenkomst M 20 (tijdig) opgezegd.

Pagina's