Axxon Ptib heeft gisteren na uren onderhandelen de wijzigingsclausule ondertekend aan de overeenkomst M 18.

Daarmee is bestemming gegeven aan de 39 mio euro extra middelen (indexmassa + 25 mio nieuw beleid) voor de kinesitherapiesector in 2019.

De maatregelen vervat in de wijzigingsclausule beogen doelmatige zorg te stimuleren en beter te verlonen.

Meer details verneemt u weldra in een uitgebreide Nieuwsbrief.

 

Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie van heden heeft Axxon een derde poging ondernomen om een consensus te bereiken met de VI's over de besteding van de budgettaire middelen voor volgend jaar, tevergeefs.

Aan de onderbouwde voorstellen voor de verdere herwaardering van gedifferentieerde honoraria richting € 25 is maanden gewerkt, o.m.  in overleg met het RIZIV-actuariaat.

Alle voorstellen zijn neutraal voor de patiënt (het remgeld wijzigt niet) en blijven binnen de begrotingsdoelstelling voor 2019.

Vorige week heeft elke kinesitherapeut die aan de criteria voldeed zijn kwaliteitspremie voor het jaar 2016 en 2017 ontvangen op zijn financiële rekening (2 x € 2.000).

Op anderhalf jaar tijd heeft Axxon gerealiseerd dat de kwaliteitspremie niet alleen toekomt aan alle kinesitherapeuten die voldoen aan de criteria, maar tevens dat ze die verwerven ongeacht hun conventiestatus.

De allereerste premie (2015) werd uitbetaald in 2017.

De Algemene Raad heeft vandaag de begroting en de begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgelegd voor 2019.

Het gaat om een bedrag van € 26.518.320.000.

De meerderheid van de Algemene Raad keurde dit objectief goed. Het budgettaire meerjarenkader (lopende legislatuur) van de federale regering blijft daarbij gerespecteerd.

De voorziene indexmassa (1,45 % voor de honoraria-sectoren) wordt integraal toegekend.

Het Verzekeringscomité keurde maandag het budgetvoorstel voor de ziekteverzekering in 2019 goed.

Omwille van de overschrijding van het budget voor geneesmiddelen met 338,5 miljoen euro is er in 2019 geen ruimte voor nieuwe initiatieven in de ziekteverzekering (cfr. Nieuwsbrief KRM).  Voor vele verstrekkers is het onaanvaardbaar dat de uitgaven voor honoraria daardoor noodgedwongen stagneren.

Kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt: dat wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block garanderen via een nieuwe wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering. Ze kreeg groen licht van de ministerraad voor de hervorming.

Zo zullen zorgverleners aan minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen ongeacht de locatie waar ze werken, in het ziekenhuis, een privépraktijk of bij de patiënt thuis.

De nieuwe BelRAI-webapplicatie en databank is sinds kort beschikbaar. Via de applicatie kunnen

Op basis van de technische ramingen die werden gecommuniceerd aan het Verzekeringscomité begin juli  stevent de ziekteverzekering af op een tekort van 150,5 mio euro in 2018. De begroting 2019  -op basis van de groeinorm van 1,5 procent-  zou met 503,3 miljoen overschreden worden.

Deze tekorten zijn het gecumuleerd resultaat van enerzijds een ontoereikende groeinorm,  rekening houdend met de behoeften (geraamd op 2,2 % door het Federaal Planbureau bij ongewijzigd beleid), en anderzijds een structurele overschrijding van de sector farmaceutische specialiteiten.

Uit de meest recente cijfers die het RIZIV bekend heeft gemaakt blijkt duidelijk dat de overschotten die sommige sectoren hebben opgebouwd  (door onderschrijding van hun begrotingsdoelstelling in 2017) volledig zijn opgebruikt door een belangrijke overschrijding van het budget voor farmaceutische verstrekkingen met liefst 313, 4 mio euro (of 6,6% van de begrotingsdoelstelling).

We  stellen bovendien vast dat de GROOTSTE ONDERSCHRIJDING zich voordoet in onze eigen sector, nl. met bijna 2 %.

De relatiebeheerders van CM Antwerpen en CM regio Mechelen-Turnhout willen de ziekenfondsadministratie met kinesitherapeuten onder de loep nemen en daar waar nodig optimaliseren.

Uw mening kennen over hun dienstverlening is daarbij essentieel. Zij hebben een online bevraging klaar, en zouden het op prijs stellen indien u deze wilt invullen.  

U krijgt de kans om uw mening kenbaar te maken i.v.m. adminisitratieve relaties met het ziekenfonds. Doen dus !

Volg onderstaande link om de bevraging in te vullen :

Pagina's