Uit de telling door het RIZIV blijkt dat dit jaar 3861 kinesitherapeuten niet zijn toegetreden tot de lopende overeenkomst.

Hun aantal is met 1 % gestegen ten opzicht van vorig jaar. 

In het Nederlandstalig landsgedeelte  is het aantal gedeconventioneerden duidelijk meer uitgesproken dan aan franstalige kant.

Vanuit Axxon is er hard gewerkt aan een memorandum voor de kinesitherapie in aanloop naar de federale verkiezingen van mei.
Mogelijks hebt u dit al elders gelezen.

In bijlage bezorgen wij u een pdf-versie van dit memorandum.

 

In het verzekeringscomité van 25 februari  stond onder meer een punt op agenda omtrent de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

In een nota die ter zitting werd uitgedeeld, werden door de juristen van het Riziv twee opties naar voor geschoven, een zogenaamde "minimalistische" en een "maximalistische".
De leden van het Verzekeringscomité werden verzocht  kennis te nemen van de nota en een standpunt in te nemen inzake de te nemen maatregelen ten gevolge van het arrest.

Afgelopen dinsdag werden in de Kamercommissie Volksgezondheid belangrijke amendementen besproken bij het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

In zijn Arrest van 7 februari 2019 vernietigt de Raad van State de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten [de overeenkomst M17]”, aangenomen door datzelfde VC op 27 februari 2017 en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten, daterend van 10 maart 2017.

Bovenstaande artikelen betreffen de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 en de vaststelling van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

De wijzigingsclausule M18 bis werd op 19-01-2019  pas  goedgekeurd door de Ministerraad.

De publicatie hiervan in het Staatsblad wordt verwacht begin februari. Het RIZIV verzendt tegelijkertijd een omzendbrief per post, en een elektronische versie die in uw E-healthbox zal terecht komen.

U hebt dan 30 dagen de tijd om uw huidige convcentiestatus eventueel te wijzigen.

 

In de nacht van 16 op 17 januari overleed onverwacht Achille Diegnant , de CD&V senator die onze discipline een wettelijk statuut bezorgde in 1995 , nadat eerdere wetsvoorstellen (tussen 1966 en 1988)  nooit leidden tot een wettelijke erkenning van de kinesitherapie in het kader van de volksgezondheid.

Bij de wet van 6 april 1995 tot regeling van de uitoefening van de kinesitherapie verkreeg onze beroepsgroep eindelijk een wettelijk statuut.

Vorige week verscheen in De Standaard een opinie-artikel, geschreven door een van onze collega's, met een wel heel originele oproep naar de ziekenfondsen toe.

U kan dat artikel hier nalezen.

De inhoud getuigt spijtig genoeg niet van veel kennis omtrent van de gang van zaken binnen de ziekteverzekering en het afsluiten van overeenkomsten.

Tot en met 10 januari hebben ruim 800 collega's deelgenomen aan de peiling die loopt bij de Vlaamse lokale kringen voor kinesitherapeuten.

De resultaten van de peiling voor de voorbije 2 weken kan u hier raadplegen.

 

U hebt intussen de KRM-Nieuwsbrief ontvangen, met daarin uitvoerige toelichting van de wijzigingen die ingaan op 1 januari.

Vermits het K.B. dat het gebruik van eHealthbox voor verstrekkers regelt nog NIET verschenen is, zal het RIZIV de omzendbrief M 18 bis (een laatste keer) per post verzenden aan alle kinesitherapeuten.

U kan uw conventiestatus eigenhandig raadplegen via de app My Riziv.

De nieuwe honoraria zijn van toepassing vanaf 01-01-2019 !

Pagina's