Het RIZIV deelt ons vandaag mee dat een aanzienlijk aantal kinesitherapeuten die niet waren toegetreden tot de overeenkomst in 2019, hun niet-toetreding tot de overeenkomst M/20 nog niet hebben bevestigdU hebt nog 24 u tijd om dit te doen !!

 

U wil niet toetreden tot de conventie :

Ongeacht of u in 2019 geconventioneerd of gedeconventioneerd was, moet u via MyRiziv aangeven dat u wenst te deconventioneren. U heeft hiervoor de tijd tot 28 februari.

Vandaag is de nieuwe Overeenkomst voor de kinesitherapiesector goedgekeurd door het Verzekeringcomité van het RIZIV.

De nieuwe  honoraria en terugbetalingstarieven geldig vanaf 01-01-2020 worden eerstdaags gepubliceerd op de RIZIV-website.

Tijdens de jongste onderhandelingen waren Axxon en ziekenfondsen het erover eens dat er in 2020 moest ingezet worden op de chronische zorg.

Laatste kans om tijdig een nieuwe overeenkomst af te sluiten

Zoals verwacht heeft de regering vandaag beslist over het RIZIV-budget voor volgend jaar.
 
Ze handhaaft daarbij de groeinorm van 1,5% , en raakt niet aan de indexmassa voor de verstrekkers.
De kinesitherapiesector krijgt een partiële begrotingsdoelstelling toegewezen die beantwoordt aan de (herziene) technische raming van september jl.,  plus de indexmassa (1,95%).

Minister van Volksgezondheid De Block heeft er handig voor gezorgd dat het begrotingsvoorstel  van het Verzekeringscomité niet goedgekeurd werd door  de Algemene Raad van 21 oktober jl. Dat kon ze namelijk door de regeringscommissarissen op te dragen zich simpelweg te onthouden bij de stemming, zodat er geen meerderheid VOOR was.  Daardoor kreeg de regering in lopende zaken het initiatief.

Op de Algemene Raad van 21 oktober jl. werd de begroting van het RIZIV niet goedgekeurd.

De regering onthield zich immers bij de stemming. Minister De Block stelde naderhand in het parlement dat indien er ruimte is voor investeringen die eerst naar de patiënt moeten gaan, en dat was volgens haar niet het geval. Mogelijk wenst zij niet dat er een inspanning wordt gevraagd aan de geneesmiddelensector, zoals het voorstel van het Verzekeringscomité voorzag.

Budget 2020 van de ziekteverzekering : de regering zet het overlegmodel buiten spel en stort de patiënten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid

Het Verzekeringscomité gaf begin deze week een sterk signaal aan de Algemene Raad en de regering, en wees in zijn persbericht op de bezorgheden voor de toekomst van de verplichte ziekteverzekering. 

Zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen die deel uitmaken van het Verzekeringscomité hebben op 7 oktober een voorstel van budget voor de gezondheidszorg in 2020 goedgekeurd, ter waarde van 27,6 miljard euro.

In een tweede Nieuwsbrief (die aansluit op die van 04-10) overlopen we de uitgaven voor de ziekteverzekering in 2018, de herziene technische ramingen voor onze sector voor 2019, en het impact daarvan op de ramingen voor 2020. 

U kan de Nieuwsbrief hier downloaden.

 

Pagina's