Om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt te garanderen heeft het RIZIV gisteren door een tijdelijke maatregel een video- en telefonisch consult mogelijk gemaakt gedurende de coronacrisis.

De regelgeving daarover deelden we gisteren reeds mee. U kan ze hier nog eens nalezen.

Dankzij de herhaalde tussenkomst van AXXON hebben nu ook kinesitherapeuten eindelijk recht op een compensatiepremie.

Gisteren besliste de Vlaamse regering dat er een compensatiepremie komt voor kinesitherapeuten die een groot deel van hun inkomen derven door de huidige coronacrisis. De overheid verplichtte de kinesitherapeuten weliswaar niet om hun praktijk te sluiten, toch werken velen op dit ogenblik niet of behandelen enkel dringende gevallen.

Na 2 weken onderhandelen met het RIZIV, is  Axxon er in geslaagd een forfaitaire vergoeding te bedingen voor het opvolgen van patiënten via video- of telefonisch consult, op afstand dus. 

Gezien de kans bestaat op besmettingsgevaar door het COVID-19 virus bij ‘hands on’ contact zonder noodzakelijk beschermingsmateriaal, heeft Axxon aangestuurd op een alternatief o.v.v. een  consult op afstand om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg voor een aantal patiënten toch te kunnen verzekeren.

De Overheid heeft de kinesitherapeuten (nog) niet verplicht hun praktijk te sluiten. Het verzekeren van de zorgcontinuïteit voor dringende gevallen indachtig (ook kinesitherapeuten beoefenen een medisch zorgberoep en hebben een deontologische code !) gaat een klein aantal  collega’s momenteel nog door met het behandelen van patiënten met een dringende zorgnood. Daarbij nemen ze strikt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die ze zelf kunnen nemen in acht.

Op vraag van Axxon is de deadline voor het aanvragen van de telematicatoelage met één maand verlengd tot 30 april 2020.

Omwille van de vele aanvragen die ze ontvangen ten gevolge van de coronacrisis ligt de prioriteit bij de sociale verzekeringsfondsen momenteel op de aanvragen voor uitkeringen. Daardoor zijn ze niet in staat tijdig de nodige loopbaanattesten af te leveren aan een aantal kinesitherapeuten. Het RIZIV heeft daarom ingestemd de aanvraagperiode met één maand te verlengen.

Op 9 maart 2020 was 84,51 % van de kinesitherapeuten toegetreden tot de overeenkomst die van kracht is sinds 01-01-2020.

Aangezien het quorum van 60% dus bereikt is wordt het  KB van 08-06-1967 van kracht.

Door dit KB worden de vergoedingsbedragen voor prestaties verricht door niet-toegetreden kinesitherapeuten verminderd met 25%, en dit met ingang van 01-04-2020, behalve voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

 

Via alle mogelijke kanalen krijgen we de vraag of je de praktijk adan niet moet sluiten. We begrijpen de ongerustheid bij vele collega's gezien de ernst van de situatie.

Vermits de toestand snel en onvoorspelbaar evolueert, adviseert Axxon sinds vanochtend om niet-urgente behandelingen uit te stellen, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal efficiënte beschermingsmiddelen zijn op dit ogenblik onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering.

Met ingang van dit jaar verloopt het beheer van de procedure voor het bekomen van de sociale RIZIV-voordelen (voor geconventioneerde verstrekkers) digitaal .

Deze nieuwe procedure zal reeds van toepassing zijn voor uw rechten van 2019 (die door deze procedure weliswaar pas op een later tijdstip op uw rekening zullen gestort worden dan voorheen, en dus bijgevolg ook pas later iets zullen beginnen opbrengen).  U hoeft dus niet langer schriftelijk een aanvraagformulier in te dienen bij het RIZIV.

Om de 4 jaar worden er  verkiezingen binnen elke sector van de gezondheidszorg georganiseerd om de vertegenwoordigers op RIZIV-niveau aan te stellen.

Deze verkiezingen hebben als doel de vertegenwoordiging voor kinesitherapeuten op een realistische basis samen te stellen die de situatie op het werkveld correct weerspiegelt. 

Pagina's