Info voor artsen

Informatie voor artsen

Hieronder vindt u informatie over het voorschrijven van kinesitherapie, meer bepaald de nomenclatuur met de ‘courante aandoeningen’, de F- en E-pathologie, de aanvraag voor een E-pathologie en het ‘consultatief kinesitherapeutisch onderzoek’.   Verder ook de verschillende terugbetalingsmodaliteiten door de ziekteverzekering.

Opmaak en inhoud van een voorschrift kinesitherapie

Om uw patiënt te laten genieten van terugbetaling door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.

Het voorschrift moet opgesteld zijn door een arts, maar de huidige formulering laat zonder enige dubbelzinnigheid toe dat een voorschrift met de hand kan worden voorgeschreven of met medische software kan worden aangemaakt.

Verder moet het voorschrift bevatten:

 • de naam van de patiënt
 • de diagnose
 • (diagnostische E of F-elementen, zie verder)
 • de lokalisatie, indien deze niet vervat is in de diagnose
 • het aantal sessies
 • de datum + identificatie van de arts, met inbegrip van het erkenningsnummer.

Behandeling aan huis : sinds 2015 bepaalt de kinesitherapeut zelf of de patiënt - in functie van zijn toestand- al dan niet aan huis dient behandeld te worden.

De vergoeding voor verplaatsing naar de patiënt thuis èn de extra tijdsbesteding die dat vergt, bedraagt € 0,38 meer dan een kabinetsprestatie. Het spreekt voor zich dat kinesitherapeuten dan ook geen enkel overbodig huisbezoek zullen uitvoeren. Patiënten die per se aan huis wensen behandeld te worden zonder dat hun toestand dat rechtvaardigt kunnen een supplement aangerekend krijgen.

Bijzondere voorschrift-elementen:
In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds. 
Hiervoor vermeld u bijkomend op het voorschrift:

 • na orthopedische ingrepen:              het codenummer + de datum van de ingreep
 • na neurochirurgische ingrepen:        idem
 • na heelkundige ingrepen:                 idem
 • na reanimatie:                                  idem
 • na opname op een dienst intensieve zorgen: de vermelding ervan
 • na opname op een dienst voor pre- en/of dysmaturen: idem

Het concept van de behandeling en de frekwentie worden vastgesteld op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut, behalve als de voorschrijver beide of één van beide vermeldt. Als de kinesitherapeut het niet eens is met de frekwentie of met het concept van de voorgeschreven behandeling, dan neemt hij, met het oog op eventuele wijzigingen, contact op met de voorschrijver. Die wijzigingen en ook het akkoord van de voorschrijvende geneesheer, moeten in het dossier van de rechthebbende worden vermeld.

Hoeveel sessies mag u voorschrijven?

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd.

Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.

Voor het aantal sessies per voorschrift wordt GEEN rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de categorie van pathologie.

 • courante aandoening: aantal per voorschrift is onbeperkt
 • situaties van de E-lijst : aantal per voorschrift is onbeperkt
 • F-lijst (F-pathologieën): aantal per voorschrift is onbeperkt
 • Perinatale kinesitherapie: aantal per voorschrift is onbeperkt

Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek

Wenst u eerst het advies van de kinesitherapeut, een functionele evaluatie of de kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden te kennen, dan kan u voor uw patiënt een "consultatief kinesitherapeutisch onderzoek" voorschrijven.

U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.

 

Speciale pathologieën

Naast de ‘courante aandoeningen’ zijn er nog de F- en E-pathologieën.

DE F-LIJST

De F-pathologieën bestaan uit 2 categorieën:  

 • Acute F-pathologieën (zie Fa-lijst)
 • Chronische F-pathologieën (zie Fb-lijst)

U mag een onbeperkt aantal zittingen voorschrijven per voorschrift in de situaties van de F-lijst. Voor de F-pathologieën dient de kinesitherapeut een kennisgevingsformulier in bij de medische adviseur van de mutualiteit van de betrokken patiënt.

DE E-LIJST

U mag een onbeperkt aantal zittingen voorschrijven per voorschrift in de situaties van de E-pathologie. De aanvraag van een E-pathologie aan de medische adviseur valt onder de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts. Welke situaties hiervoor in aanmerking komen, komt u te weten door te klikken naar de E-lijst. U vindt hier ook een antwoord op de vraag in welke situaties u een specialistisch verslag aan de aanvraag moet toevoegen

De tegemoetkoming van het ziekenfonds

Indien uw patiënt in orde is met zijn ziekteverzekering en het voorschrift voldoet aan de hiervoor aangehaalde regels, dan zal hij/zij STEEDS tegemoetkoming genieten voor de kinesitherapeutische zorgen, verstrekt conform de nomenclatuur kinesitherapie.

Vanaf wanneer vermindert de tegemoetkoming?
Voor een courante aandoening vermindert de tegemoetkoming na 18 zittingen;
voor een F-pathologie : pas na 60 zittingen.

Bij een nieuwe situatie of aandoening geniet de patiënt eerst terug opnieuw de normale tegemoetkoming en vermindert deze pas opnieuw na respectievelijk 18 of 60 zittingen.
Voor een E-pathologie vermindert de tegemoetkoming NOOIT.

Situaties met buitengewone tegemoetkoming
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de situaties die in aanmerking komen voor buitengewone tegemoetkoming door het ziekenfonds.

 

Situaties met buitengewone tegemoetkoming

(= verhoging van de tegemoetkoming van 60 naar 75% voor gewone rechthebbenden en van 80 naar 90% voor rechthebbenden met een voorkeursregeling)

Periode van buitengewone tegemoetkoming

E-lijst

onbeperkt

Na reanimatie-verstrekkingen (zie F-lijst voor F-pathologieën)

 

eerste
3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)

Na orthopedische verstrekkingen
(NC-orthopedie: art. 14k)I, §1 en III,b),
- bloedige behandelingen met N ≥ 200
-  therapeutische arthroscopieën met N ≥ 200

Na andere heelkundige ingrepen met K>225 of N > 375